Remontują drogi za ponad 4 mln złotych

Dzięki owocnej współpracy powiatu złotoryjskiego z samorządami gminnymi udało się ukończyć remont ponad 400-metrowego odcinka drogi powiatowej w Dobkowie, a także rozpocząć dwie kolejne inwestycje drogowe, które pochłoną łącznie około 4 mln złotych. Obie powinny zostać ukończone jeszcze w tym roku.

Gminy zainteresowane poprawą infrastruktury drogowej na swoim terenie, wspierają finansowo zabezpieczenie wymaganego w Funduszu Dróg Samorządowych wkładu własnego. To znacząco ułatwia powiatowi złotoryjskiemu Powiatu Złotoryjskiego pozyskiwanie środków na remonty i modernizację sieci drogowej, czego wymiernym efektem jest chociażby remont 403 metrów drogi powiatowej nr 2600 przebiegającej przez Dobków w gminie Świerzawa. Łączna kwota inwestycji to prawie 300 tys. zł, z czego niespełna połowa pochodzi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dodatkowego wsparcia finansowego w kwocie 53,16 tys. zł w formie dotacji celowej na sfinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych udzieliło województwo dolnośląskie.
Pozostałą kwotę 102  tys. zł  udało się pozyskać w formie dotacji celowej w ramach umowy o udzielenie pomocy finansowej zawartej z gminą Świerzawa.

Oprócz tego rozpoczęto też dwie ważne inwestycje drogowe. Obie powinny zostać ukończone do 30 czerwca tego roku. Pierwszą z nich jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603 D w m. Wilków od 11+932 do km 12+777,5 i od km 12+843 do km 13+143 wraz z budową chodnika i kanalizacji” –  (teren Gminy Złotoryja). Wartość inwestycji: 1 ,63 mln zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 815,5 tys. zł. Pozostała kwota, tj. dofinansowanie przez Gminę Złotoryja wynosi 815 517,16 zł.

Druga inwestycja dotyczy remontu drogi powiatowej z Pielgrzymka do Twardocic. Jej wartość to 2,08 mln zł. Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 1,04 mln zł. Dofinansowanie przez gminę Pielgrzymka: 1,04 mln zł.

Oprócz tego podjęto również starania o pozyskanie dodatkowej dotacji celowej na sfinansowanie tego zadania z budżetu Województwa Dolnośląskiego z Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

W grudniu 2019 roku Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, działająca przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, umieściła na liście rezerwowej zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadanie:,,Remont drogi powiatowej nr 2278D w m. Nowa Wieś Grodziska”, obejmujący pełen odcinek zabudowany wsi o długości 2 450 m.

W powiecie czynione są starania, aby zadanie to trafiło na listę główną zadań do realizacji w 2020 roku.
Obecnie prowadzone są rozmowy z Samorządami Gminnymi na temat dalszej współpracy przy remontach i modernizacji kolejnych dróg powiatowych.

Fot. ilustracyjne

Dodaj komentarz