REGION. Ofiary wypadku koło Szczecina były mieszkańcami powiatu polkowickiego

Tpolicjarzy osoby, które zginęły w sobotę rano w wypadku pod Szcze­ci­nem, to najprawdopodobniej mieszkańcy powiatu polkowickiego – taką informację podało radioszczecin.pl.

Przypomnijmy, tragedia rozegrała się mię­dzy zjaz­da­mi na Gry­fi­no i Klucz w kie­run­ku Szcze­ci­na. W tył oso­bo­we­go re­nault ude­rzy­ła roz­pę­dzo­na kia. Pierwsze auto na­tych­miast sta­nę­ło w pło­mie­niach, powodem był wybuch in­sta­la­cji ga­zo­wej.  Jadące nim trzy osoby, starsze małżeństwo z dzieckiem, zginęły na miejscu. „To ro­dzi­na praw­do­po­dob­nie za­miesz­ku­ją­ca po­wiat po­lko­wic­ki (woj.​dolnoślą­skie) wy­bie­ra­ją­ca się na wa­ka­cje nad mo­rzem” – podało radio. – Trwa iden­ty­fi­ka­cja ofiar, bo ciała zo­sta­ły zwę­glo­ne”. Kie­rujący drugim autem, oby­wa­te­l Nie­miec, doznał licznych obrażeń ciała i prze­trans­por­to­wa­no go śmi­głow­cem do szczecińskiego szpi­ta­la.

UR/FOT. ARCHIWUM

Dodaj komentarz