PUP Lubin ma więcej pieniędzy

Dodatkowych ponad 600 tys. zł pozyskał lubiński urząd pracy. Pieniądze zostaną przeznaczone na aktywizację bezrobotnych.

O pieniądze lubiński urząd ubiegał się w odpowiedzi na ogłoszenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo pozytywnie rozpatrzyło wniosek i przyznało tutejszemu urzędowi 611,1 tys. zł w ramach rezerwy Funduszu Pracy.

Jak informuje Iwona Isztwan z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie, dodatkowe środki skierowane będą do bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie, a będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli osób długotrwale bezrobotnych (zarejestrowanych w urzędzie ponad 12 miesięcy) oraz osób powyżej 45. roku życia.

W ramach pozyskanych środków urząd przewiduje pomoc dla 85 osób bezrobotnych. Zaplanowano następujące formy wsparcia:

  • staże, trwające od 4 do 6 miesięcy, wnioski pracodawców będą realizowane, a osoby bezrobotne kierowane na staż w sytuacji, gdy pracodawca po jego zakończeniu deklaruje zatrudnienie na 3 lub 6 miesięcy,
  • szkolenia zawodowe – szkolenia mogą być sfinansowane w sytuacji, gdy wnioskujący przedstawi dokument od przyszłego pracodawcy potwierdzający, że po zakończeniu wskazanego szkolenia pracodawca go zatrudni,
  • refundacje części kosztów wynagrodzenia oraz składek ZUS w ramach prac interwencyjnych, refundacja będzie możliwa przez okres 6 miesięcy, po jej zakończeniu pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudnienia refundowanego pracownika przez kolejne 3 miesiące,
  • refundacje części kosztów wynagrodzenia dla osoby po 50. roku życia przez okres 12 miesięcy, po jej zakończeniu pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudnienia refundowanego pracownika przez kolejne 6 miesięcy,
  • środki na sfinansowanie utworzenia stanowiska pracy w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, kwota refundacji to 20,0 tys. zł, pracodawca jest zobowiązany do zatrudniania do utworzonym stanowisku przez okres 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zainteresowani pracodawcy oraz bezrobotni mogą już składać wnioski w urzędzie pracy. Te będą przyjmowane aż do wyczerpania środków.

Dodatkowo, urząd otrzymał środki na organizację staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla osób długotrwale bezrobotnych i mieszkańców terenów wiejskich.

Dodaj komentarz