POLKOWICE. Powiatowe projekty w przemkowskim Domu Wczasów Dziecięcych

Pięć projektów z udziałem funduszy unijnych zrealizował powiat polkowicki dla Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie. Wszystkie dotyczyły poszerzenia oferty usług edukacyjnych placówki.

Powstały dwa nowe place rekreacyjno-sportowe, Edukacyjna Ścieżka Przyrodnicza na terenach zielonych, doposażono pracownię przyrodniczą. Ostatnim projektem było opracowanie merytoryczne i wydrukowanie materiałów promocyjno-edukacyjnych Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie, a także osobliwości przyrodniczych Wrzosowej Krainy, której znaczna część leży w powiecie polkowickim.

– Materiały promocyjno-edukacyjne będą wykorzystane do prowadzenia zajęć edukacyjnych z wychowankami placówki – podkreśla Monika Urbaniak – Halla, dyrektor placówki. – Wszystkie przedsięwzięcia zrealizowane w ramach projektów stanowią kontynuację działań proekologicznych powiatu – dodaje.

DWD w Przemkowie jest placówką oświatową zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w czasie nauki poza miejscem zamieszkania. Okresowo przebywają tam dzieci i młodzież, by m.in. poprawić ogólną kondycję psychofizycznej korzystając z lokalnych warunków klimatycznych. Pierwszeństwo mają uczniowie z terenów ekologicznie zagrożonych, wymagających wyrównywania szans edukacyjnych, z rodzin dysfunkcyjnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Od 1999 roku organem prowadzącym jest powiat polkowicki.

UR

Dodaj komentarz