Podatek leśny 2020: ile zapłacisz?

Wraz ze zbliżającym się końcem roku upływa również termin zapłaty rozmaitych podatków od nieruchomości. Do tej kategorii zaliczają się również lasy, w przypadku których obliczanie podatku przebiega nieco inaczej niż w przypadku gruntów innego rodzaju. Jeśli co dopiero nabyłeś las, dowiedz się, jak obliczyć podatek, który musisz zapłacić z tego tytułu.

 

Tzw. grunty naturalne, czyli leśne bądź rolne, są opodatkowane w korelacji do aktualnej ceny skupu surowca, który jest pozyskiwany ze znajdujących się na nich upraw lub roślin występujących naturalnie. Jest to zgodne z zasadą, że nabycie danego gruntu zazwyczaj wynika z chęci prowadzenia na nich działalności wynikającej z jego charakteru. W przypadku terenów rolnych będzie to więc działalność rolna, a zalesionych – leśna. Szczegółowe informacje na temat klasyfikacji gruntów znajdziesz tutaj: https://przyjazne-deklaracje.pl/podatek-lesny/

Wysokość podatku nakładanego na lasy zależy od ich powierzchni, co pozostaje w zgodzie z zasadami dotyczącymi większości nieruchomości. W tym wypadku jednostką miary, na bazie której obliczany jest podatek, jest hektar. To jednak nie jedyne kryterium – drugim jest równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczona według średniej ceny sprzedaży tego surowca (netto, bez podatku VAT) uzyskanej przez polskie nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego dany rok podatkowy. Informacje o tej wartości podaje Główny Urząd Statystyczny, Zgodnie z komunikatem wydanym 18 października, średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2019 wyniosła 194,24 zł za 1 m3 i to właśnie w stosunku do tej wartości obliczane są stawki podatku leśnego za rok 2020.

W związku z tym Stawki podatku leśnego w 2020 roku wynoszą odpowiednio:

  • 42,7328 zł – za 1 ha lasu użytkowanego zgodnie z zasadami działalności leśnej (42,73 zł od 1 hektara po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku),

  • 21,3664 zł – za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, w przypadku których stawka na mocy ustawy jest obniżona o połowę.

Warto pamiętać, że każda rada gminy na drodze uchwały może obniżyć kwotę, która jest podstawą obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.

Zapłata podatku leśnego

Właściciel gruntu leśnego, jego użytkownik wieczysty lub posiadacz samoistny musi opłacić podatek u organu gminy, na której terenie leży las. Po wejściu w posiadanie gruntu u tego samego organu założyć trzeba deklarację podatkową, DL-1 lub IL-1, w zależności od tego, czy płatnikiem jest osoba fizyczna lub prawna. Osoby fizyczne opłacają podatek cztery razy do roku, w połowie ostatniego miesiąca danego kwartału, zaczynając od 15 marca. Więcej informacji o terminach spłaty i złożenia deklaracji znajdziesz tutaj: https://przyjazne-deklaracje.pl/wazne-terminy/. Podatek można opłacić osobiście, w gminnej kasie, lub przez internet. Podobnie, można złożyć również deklarację podatkową ONLINE. Jeżeli obliczony przez gminę podatek wynosi 100 zł lub mniej, powinien zostać opłacony jednorazowo, zgodnie z terminem spłaty pierwszej raty.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej są zobowiązane do zapłaty podatku co miesiąc, do 15. dnia danego miesiąca. Osoby prawne muszą złożyć deklarację podatkową do 15 stycznia danego roku podatkowego a osoby fizyczne do 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz