Opublikowany: śr, Sie 28th, 2019

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ

Do 23 września br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy trwa rekrutacja na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w ramach jednolistych studiów magisterskich o profilu praktycznym. Jakie warunki muszą spełnić przyszli studenci?

Od 1 października br., zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kształcenie nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej bedzie realizowane jedynie na jednolitych studiach magisterskich na kierunku pedgagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Taki kierunek ma w swojej ofercie PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Podstawą przyjęcia będą punkty rekrutacyjne przyznawane kandydatowi za przedmioty, z których zdawał egzamin maturalny, tj.: język polski, język obcy nowożytny oraz jeden z wybranych przedmiotów: biologia, historia, geografia lub wiedza o społeczeństwie.

Jak informują przedstawiciele legnickiej uczelni, studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna trwają 5 lat (10 semestrów) i przygotowują do pracy z dziećmi w placówkach przedszkolnych i klasach I-III szkoły podstawowej. Program studiów uwzględnia zajęcia z zakresu przygotowania pedagogiczno-psychologicznego, metodycznego, wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Wiedza zdobyta w toku studiów pozwala zrozumieć społeczno-kulturowy kontekst kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi w ich początkowym okresie edukacji. Integralną częścią programu studiów są praktyki zawodowe, które służą nabywaniu umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych w pracy zawodowej.

– Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ im. Witelona w Legnicy będzie posiadał wiedzę i kompetencje zapewniające samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania. Nabędzie umiejętności projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień dziecka czy ucznia – tłumaczy Mirosław Szczypiorski, rzecznik parsowy uczelni.

Absolwent, który ukończy pięcioletnie studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskując tytuł magistra będzie przygotowany do
pracy zawodowej na stanowisku nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela w klasach I – III szkoły podstawowej, podjęcia studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych.

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..