LEGNICA. Uwaga, zostały tylko dwa dni!

IMG_1868Magistrat ogłosił konkursy dla organizacji pozarządowych, placówek wychowawczo-opiekuńczych i oświatowych dotyczące dofinansowania ważnych zadań społecznych. Uwaga! Termin składania ofert upływa 2 stycznia 2015 roku.

Pierwszy z konkursów skierowany jest do organizacji pozarządowych i dotyczy: pomocy społecznej – 60 tys. zł, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 1.190.000 zł, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 386.500 zł.

Kolejny konkurs skierowany jest do placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dziennego, instytucji, a także osób fizycznych i prawnych działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie na 2015 rok kwotę 438 tys. zł.

Trzeci konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, a dotyczy działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zaplanowana kwota na to zadanie to 20 tys. zł.

Realizacja tego zadania wpisana jest w działalność „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego”.

Ogłoszenie o konkursie, szczegółowe warunki konkursu oraz wzory oferty, umowy i sprawozdania są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Legnicy www.legnica.eu w zakładce „Co i gdzie w urzędzie” – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Inne informacje.

Z

Dodaj komentarz