LEGNICA. Przedszkolaki w każdej podstawówce

dzieci 1Od września we wszystkich jedenastu legnickich szkołach podstawowych działać będą oddziały przedszkolne. Wczoraj rada jednomyślnie przyjęła uchwałę w tej sprawie.

Dotąd oddziały przedszkolne istniały w siedmiu szkołach. Rozszerzenie ich działalności na wszystkie podstawówki ma zapewnić miejsca tym sześciolatkom, których rodzice nie poślą od 1 września do klas pierwszych.

Podczas sesji jednomyślnie wprowadzono także zmiany do statutów czterech legnickich żłobków. Wprowadzono zasadę, że dziecko przyjęte do żłobka, które bez usprawiedliwienia ze strony rodziców nie uczęszcza przez pierwszy miesiąc na zajęcia, może być skreślone z listy przyjętych.

Ponadto dziś, 1 marca 2016, ruszyła elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Doświadczenia z poprzednich lat dowodzą, że jest to bardzo dogodne i wysoko oceniane przez rodziców rozwiązanie. Legniczanie mogą przez Internet dokonać wyboru placówki i wypełnić Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonego przez Miasto Legnicę.”

Można wybrać maksymalnie trzy placówki – w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. Osoby, które nie mają dostępu do sieci, mogą zapisać swoje dziecko osobiście w najbardziej preferowanym przedszkolu lub szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny. Szczegółowe informacje, dotyczące elektronicznego naboru do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, znajdują się na stronie internetowej magistratua www.legnica.eu w zakładce „Dla mieszkańca” – Edukacja – Rekrutacja. Wszelkich dodatkowych wyjaśnień udzielają także wszystkie legnickie przedszkola publiczne oraz szkoły podstawowe, w których funkcjonują oddziały przedszkolne.

Kryteria rekrutacji

 1. wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą
 8. rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację w przedszkolu pierwszego wyboru/uczęszcza do szkoły podstawowej pierwszego wyboru, w której znajduje się oddział przedszkolny
 9. oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic samotnie wychowujący kandydata pracują/pracuje lub studiują/studiuje w trybie dziennym
 10. rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic samotnie wychowujący wskazali/wskazał Legnicę jako miejsce zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym od osób fizycznych
 11. rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do przedszkola/szkoły podstawowej/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pierwszego wyboru
 12. rodzina kandydata objęta jest opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, za wyjątkiem świadczeń jednorazowych
 13. odległość zamieszkania kandydata od przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pierwszego wyboru wynosi do 3 km

Dodaj komentarz