Opublikowany: czw, Sie 8th, 2019

Gmina dofinansuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Do 30 września mają czas mieszkańcy gminy Chojnów, którzy planują ubiegać się o dotację celową na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Jak zaznaczają urzędnicy, pieniądze będą mogły pokryć do 50 proc. kosztów zakupu i montażu.

Pieniądze na ten cel zarezerwowano w budżecie gminy, w efekcie przyjęcia przez radnych uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej. Realizacja zadania ma się przyczynić do uporządkowania gospodarki ściekowej, poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców, a także wyeliminowania zagrożeń dla zasobów wodnych czy zwiększenia konkurencyjności gminy.

– Dofinansowanie zadania związanego z zakupem i montażem kompletnej, nowej przydomowej oczyszczalni ścieków udzielane będzie osobom fizycznym do obsługi budynków mieszkalnych na terenie naszej gminy – informuje Andrzej Pyrz, wójt gminy Chojnów. – Dofinansowaniem objęte są obszary o rozproszonej zabudowie, gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione – dodaje.

Mieszkańcy mogą ubiegać się o pieniądze, które wykorzystają na: kupno urządzeń i materiałów uwzględnionych w projekcie; budowę, montaż i instalację elementów oczyszczalni i wylotu odbiornika oraz inwentaryzację powykonawczą, o ile jest niezbędna. Dotacja może osiągnąć 50 proc. kosztów, jednak nie więcej niż 3 tys. zł dla oczyszczalni z drenażem i 5,5 tys. zł dla oczyszczalni biologicznych.

– Gmina chojnów w 2019 r. zaplanowała w budżecie środki w wysokości łącznie 60 tys. zł z przeznaczeniem na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wypłata dofinansowania przedsięwzięcia zostanie zrealizowana po wykonaniu zadania oraz po dostarczeniu do urzędu gminy niezbędnej dokumentacji w wyznaczonym terminie. Nabory wniosków o udzielenie dotacji celowej zaplanowane są w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2019 roku. Wnioski są do pobrania na stronie internetowej gminy oraz w Urzędzie Gminy Chojnów, które należy składać w Urzędzie Gminy Chojnów – ul. Fabryczna 1 – wyliczają urzędnicy.

Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszenia, aż do wyczerpania puli pieniędzy zarezerwowanej na ten cel.

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..