Historyczny raport o stanie Złotoryi

Burmistrz Robert Pawłowski przygotował i opublikował w Internecie raport o stanie Złotoryi. To pierwszy taki dokument w historii miasta. Będzie on podstawą dla radnych do udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.

Raport o stanie miasta to nowa regulacja w ustawie o samorządzie gminnym. Ma na celu zwiększenie kontroli radnych i mieszkańców nad polityką organu wykonawczego gminy. Burmistrzowie i wójtowie (a w dużych miastach prezydenci) mają obowiązek przedstawić go do końca maja każdego roku. Raport stanowi podsumowanie działalności burmistrza, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

– Jest to pierwszy tego typu dokument sporządzony w celu ukazania sytuacji społeczno-gospodarczej naszego miasta w roku poprzednim. W związku z tym, że przepisy prawa nie precyzują dokładnie, jakie informacje raport ma zawierać, a jakie pominąć, model dokumentu został oparty o materiały przygotowane przez Fundację Batorego, jak również opracowanie Związku Miast Polskich – pisze Pawłowski we wstępie do raportu.

Burmistrz jako sukces swojej polityki uznał pozyskanie kolejnych inwestorów. – To umocniło pozycję Złotoryi jako miasta przyjaznego działalności gospodarczej z perspektywami na rozwój. Z roku na rok rośnie powierzchnia oraz wartość budowli wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Godnym odnotowania jest również rozpoczęcie budowy nowoczesnego budynku mieszkalnego przy ul. Klasztornej. Pozytywnie należy ocenić również pierwszy rok funkcjonowania zmodernizowanego stadionu miejskiego. Budżet miejski zamknął się nadwyżką, a zadłużenie miasta nie wzrosło, wykazując tendencję spadkową w odniesieniu do rosnących dochodów, w tym przede wszystkim dochodów własnych – podkreśla.

Raport jako największy problem, przed którym stoi nasze miasto, wskazuje gwałtownie zmniejszającą się liczbę mieszkańców.

W 1995 r. w Złotoryi mieszkało 17 532 ludzi. Pod koniec 2018 r. ich liczba spadła do 14 961. Faktyczna jednak ich liczba oscyluje wokół 13 500. Opierając się na tej ostatniej liczbie i biorąc pod uwagę zakładaną przez Urząd Statystyczny tendencję – liczba faktycznych mieszkańców naszego miasta w 2030 roku może spaść do około 10 tys., a w 2050 osiągnąć 7 tys. Aby powstrzymać ten trend, miasto Złotoryja musi przede wszystkim rozwijać się gospodarczo i to w dziedzinach, które gwarantują zatrudnienie absolwentów studiów wyższych – w tym studiów technicznych. Konieczne jest również uruchomienie dodatkowych terenów nadających się pod inwestycje.

– czytamy w blisko 70-stronnicowym opracowaniu.

Rada Miejska w Złotoryi rozpatrzy raport na sesji absolutoryjnej, którą zaplanowano pod koniec czerwca. Wcześniej ma zostać przeprowadzona debata nad dokumentem. Oprócz radnych, w dyskusji mogą zabrać głos również mieszkańcy Złotoryi, o ile wcześniej, przynajmniej na dzień przed sesją, zgłoszą taką chęć pisemnie do przewodniczącego rady. Zgłoszenie takie musi być jednak poparte podpisami co najmniej 20 osób. W debacie głos może zabrać maksymalnie 15 mieszkańców (decyduje kolejność zgłoszenia).

Po debacie radni zagłosują nad wotum zaufania dla burmistrza. Uchwałę musi poprzeć bezwzględna większość ustawowego składu rady miejskiej. Nowe przepisy stanowią, że w przypadku nieudzielenia burmistrzowie wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie jego odwołania.

Z treścią całego raportu o stanie Złotoryi można zapoznać się tutaj.

Dodaj komentarz

*

code