LEGNICA. Ostatnia szansa na azbestową dotację

158423_1258Tylko do 15 stycznia można składać wnioski dotyczące dotacji na usuwanie azbestu. Przyjmuje je Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Legnica otrzymała 20 tys. zł dofinansowania na realizację programu. Za te pieniądze można się pozbyć około 30 ton tego niebezpiecznego materiału.

O zakwalifikowanie do udziału w programie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które są właścicielami nieruchomości, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji lub innego miejsca zawierającego azbest. Materiał będzie również usuwany z nieruchomości stanowiących własność gminy Legnicy.

Koszty usuwania azbestu będą finansowane w następujący sposób:

  • 15 proc ze środków budżetu miasta Legnicy,
  • 85 proc., lecz nie więcej niż 680 zł za tonę, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, których dysponentem będzie miasto.

Wykonawcą prac w zakresie usuwania azbestu będzie specjalistyczna firma wybrana w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.  Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku o przystąpieniu do programu wraz z kopiami wymaganych dokumentów. Deklarowany we wniosku termin realizacji prac nie może być dłuższy niż do 30 września. Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy, do 15 stycznia.

            pełny regulamin dostępny jest na stronie www.legnica.eu.

            druk wniosku do pobrania na stronie www.legnica.eu.

– Niszczenie azbestu przy współudziale WFOŚiGW we Wrocławiu prowadziliśmy już w latach 2011 i 2012 r. – informuje Arkadiusz Rodak, rzecznik prasowy magistratu. – Usunięto wówczas ponad trzynaście ton azbestu z nieruchomości gminnych i należących do Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej – dodaje urzędnik.

Program został opracowany w 2009 r. i przyjęty przez Radę Miejską w roku 2010. Sporządzona wówczas inwentaryzacja wykazała w mieście ponad 382 tony azbestu. Inwentaryzacja wykazała też, że właścicielami 90 proc. obiektów, w których występują materiały azbestowe, są osoby fizyczne.

Dofinansowanie dotyczyć będzie wyłącznie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu. Na realizację tych prac można uzyskać z funduszu do 680 zł za tonę, zaś pozostałą kwotę – z budżetu miasta Legnicy. Dopłaty nie mogą być wykorzystane na nowe pokrycia dachowe, na nowe elewacje czy zabezpieczenie konstrukcji dachu do czasu nowego pokrycia.

Osoby fizyczne zainteresowane pozbyciem się azbestu ze swoich nieruchomości mogą uzyskać szczegółowe informacje w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta, pok. 301, III piętro, tel. 76 72-122-40 lub 76 72-122-43.

FOT. SXC.HU

Dodaj komentarz