ZUS. Warto informować o kłopotach

zusOd grudnia 2015 r. przedsiębiorcy mają możliwość odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty należności z tytułu składek w pełnej wysokości, także w części finansowanej przez ubezpieczonych. Te nowe rozwiązania dla firm, które mają problemy z płynnością finansową, wprowadziła nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dotychczas obowiązujące przepisy mogły być utrudnieniem dla tych przedsiębiorców, którzy zatrudniali pracowników. Do tej pory bowiem płatnicy składek, którzy składali do ZUS wnioski o odroczenie terminu płatności składki, czy rozłożenie należności na raty, aby uzyskać ulgę w spłacie należności, musieli najpierw uregulować w zakładzie zaległą część należności w części finansowanej przez ubezpieczonych. Ulgą w spłacie należności mogła być do tej pory objęta wyłącznie ta część składek, których koszt opłacenia był finansowany przez płatnika składek.

Nowe przepisy. W myśl nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która obowiązuje od grudnia ubiegłego roku, obecnie uldze w spłacie należności może podlegać całość zadłużenia, zarówno w części finansowanej przez ubezpieczonych (to nowość), jak i w części finansowanej przez płatnika składek. Nowe regulacje prawne dają przedsiębiorcom większe szanse na wyjście z zadłużenia, czy odzyskanie płynności finansowej.

Terminowe opłacanie składek bieżących. Pomimo zmiany przepisów, nadal należy pamiętać o obowiązku terminowego opłacania składek bieżących. Zasady w tym względzie nie zmieniły się. Zawarta przez przedsiębiorcę z ZUS umowa o układ ratalny lub umowa o odroczenie terminu płatności nie zwalnia go z obowiązku opłacania składek bieżących, które nie są objęte umową. Brak ich opłacenia w terminie, zgodnie z zapisami umowy, nadal będzie powodował jej zerwanie. Te same konsekwencje spowoduje brak opłacania rat, zgodnie z ustalonym harmonogramem spłaty zadłużenia w ramach układu ratalnego. Warto zatem z wyprzedzeniem monitorować swoje możliwości płatnicze tak, aby w razie potrzeby szybko reagować i poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o kłopotach finansowych, uniemożliwiających spłatę należności na dotychczas ustalonych warunkach.

  • Zmianę w przepisach od grudnia 2015 r. wprowadziła nowelizacja z 9 kwietnia 2015 r. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 689)

Emilia Nowakowska, rzecznik prasowy oddziału ZUS w Legnicy

Dodaj komentarz