ZUS pomoże przedsiębiorcom

Możliwość odroczenia terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku rosnącym zagrożeniem epidemią koronawirusa.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o trzy miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności w układach ratalnych.

Już teraz przedsiębiorcy mogą wysyłać elektronicznie do ZUS wnioski o odroczenia o trzy miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r. lub zawieszenie na trzy miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o trzy miesiące terminu realizacji zawartej umowy. Wnioski można pobrać tutaj.

– Właściciele firm składają jeden tylko dokument, w którym dodatkowo zawarte jest oświadczenie przedsiębiorcy o tym, jak koronawirus wpłynął na brak możliwości opłacenia przez niego należności – mówi Iwona Kowalska-Matis, rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. –Zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych osób to bardzo trudny czas. Cały czas istnieje także możliwość zawieszenia działalności firmy, co skutkuje brakiem konieczności opłacania składek. Przypomnę, że zawieszenie działalności wymaga wniosku CEIDG, dostarczonego do urzędu miasta – dodaje.

Odroczenie terminu płatności w uproszczonym trybie dotyczy wyłącznie składek za czas od lutego do kwietnia 2020 r. (dotyczyć to również składek, których termin płatności już upłynął) oraz zawartych już układów ratalnych i odroczeń z terminami płatności od marca do maja 2020 r. Przedsiębiorca, który skorzysta z odroczenia terminu płatności składek lub układów ratalnych, może liczyć na wstrzymanie wdrażania postępowania przedegzekucyjnego, egzekucyjnego oraz stosowania sankcji. Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Przedsiębiorca musi więc złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej.

Jakie składki można odroczyć?

Odroczenie może dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Złożenie wniosku o odroczenie nie gwarantuje udzielenia tej ulgi. Jeżeli ZUS odmówi odroczenia, trzeba zapłacić należne składki wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie.

Instrukcja dla przedsiębiorcy:

Jeśli chcesz skorzystać z ulg, złóż odpowiedni wniosek w tej sprawie. Na stronie internetowej możesz pobrać wniosek dla osób nieprowadzących pełną księgowość lub nie nieprowadzących pełnej księgowości. Wniosek możesz przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych, złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub wysłać pocztą. Jeżeli prowadzisz pełną księgowość, do wniosku musisz dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów możesz dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS, jeśli zapiszesz je wcześniej na dysku komputera. We wniosku musisz wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy wniosek, wyśle ci dokumenty e-mailem lub pocztą. Po otrzymaniu dokumentów przejrzyj je i podpisz w odpowiednich miejscach. Podpisane dokumenty musisz przekazać z powrotem do ZUS. Złóż je w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub prześlij pocztą.

Ważne!

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisane dokumenty możesz wysłać nam w postaci skanu na adres e-mail doradca_ds_ulg_i_umorzen_legnica@zus.pl i na tej podstawie ZUS udzieli ciulgi. Jednak będziesz musiał wysłać do ZUS również papierowe oryginały dokumentów, najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego. Jeśli nie przekażesz ich w formie papierowej, ZUS uzna, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy Twoja sytuacja finansowa nie ulegnie poprawie, będziesz mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Gdy nie spełnisz warunków

Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich trzech lat wielkość otrzymanej przez Ciebie pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, ZUS nie będzie mógł udzielić ulgi.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc na specjalną infolinię dla przedsiębiorców: 22 290 87 02.

Fot. Marlena Bielecka, Pixabay

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code


..