Opublikowany: śr, Lip 10th, 2019

Masz problem z azbestem? Miasto dofinansuje jego usunięcie

Urząd Miasta Legnicy informuje o możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem azbestu z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy. Można to zrobić do piątku,  12 lipca.

Legnica przystąpiła do ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu konkursowego naboru wniosków na 2019 rok w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które są właścicielami nieruchomości, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji lub innego miejsca zawierającego azbest.

Program przewiduje udzielenie do 100 proc. dofinansowania na zadanie obejmujące demontaż wyrobów azbestowych oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych. Prace realizować będzie wykonawca wybrany przez miasto w drodze przetargu. Realizacja Programu nie obejmuje refinansowania wydatków związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych poniesionych wcześniej przez użytkowników.

Przy składaniu wniosku należy uwzględnić konieczność posiadania środków finansowych na wymianę we własnym zakresie wyrobów azbestowych na bezazbestowe.

Uczestnik programu zobowiązany jest samodzielnie zgłosić prace polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Legnicy. Pełne informacje w tym zakresie dostępne są tutaj.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku o przystąpieniu do Programu wraz z następującymi dokumentami:

  1. dokumentem potwierdzającym tytuł prawny lub prawo do dysponowania nieruchomością, na której realizowane będą prace (wyciąg z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowa dzierżawy itp.),

  2. informacją o wyrobach zawierających azbest złożoną na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192 poz. 1876) z potwierdzeniem jej złożenia, prezydentowi Miasta Legnicy (sporządzona oddzielnie dla każdego obiektu).

Wnioski należy przesyłać na adres: Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta w Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica lub złożyć bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miasta, parter, pok. nr 5 w terminie do 12 lipca 2019 roku, do godziny 12.00.

Informacje na temat dofinansowania można uzyskać, kontaktując się z urzędem osobiście (pl. Słowiański 8, pokój 303) w godzinach 8.00-15.00 lub pod numerem telefonu 76 72 12 346.

Koniecznym warunkiem realizacji programu usuwania azbestu będzie pozytywne rozpatrzenie wniosku gminy Legnicy o udzielenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..