LEGNICA. Można za darmo pozbyć się azbestu

244234_7882Jest już zatwierdzony regulamin określający zasady i warunki realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów z niego wykonanych terenie Legnicy. O udział w projekcie mogą się ubiegać osoby fizyczne, które są właścicielami nieruchomości, obiektów, urządzeń budowlanych, instalacji lub innych miejsc zawierających rakotwórczą substancję. Trucizna będzie też usuwana z nieruchomości należących do gminy.

Koszty usuwania azbestu będą finansowane wspólnie przez dwa podmioty. 15 procent pochodzić będzie ze środków budżetu miasta, 85 proc. – lecz nie więcej niż 680 zł za tonę – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (przy wsparciu NFOŚiGWodnej w Warszawie). Dysponentem dotacji będzie miasto. Wykonawca prac zostanie wyłoniony w przetargu.

WFOŚiGW we Wrocławiu przyznał Legnicy dofinansowanie w wysokości około 20 tys. zł na usuwanie azbestu w latach 2014-2015. Za te pieniądze planuje się usunąć jakieś 30 ton tego niebezpiecznego materiału.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku o przystąpieniu do programu wraz z kopiami wymaganych dokumentów. Deklarowany termin realizacji prac nie może być dłuższy niż do 30 września. Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy, do 15 stycznia w roku, w którym zadanie planowane jest do realizacji.

Pełny regulamin i druk do pobrania dostępne są na stronie www.legnica.eu. Osoby fizyczne, zainteresowane pozbyciem się azbestu ze swoich nieruchomości, mogą uzyskać szczegółowe informacje w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta, pok. 301, III piętro, tel. 76 12 240 lub 76 72 12 243.

FOT. SXC.HU

Dodaj komentarz