LEGNICA. Korzystniejsze przepisy konsumenckie

IMG_6912Jak informuje Agnieszka Romanowska, miejski rzecznik konsumentów w Legnicy, pod koniec ubiegłego roku zmieniły się przepisy, które ułatwiają życie konsumentom. Obecnie do towarów zakupionych po 25 grudnia 2014 roku stosujemy zapisy Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r., która wdraża do polskiego porządku przepisy obowiązujące we wszystkich krajach UE. Natomiast przy reklamacji towarów zakupionych po tej dacie stosujemy przepisy o rękojmi, zawarte w kodeksie cywilnym.

Oto najważniejsze zmiany. Jeżeli konsument nie wyrazi na piśmie lub innym trwałym nośniku zgody na propozycję zawarcia umowy złożoną przez telefon, to umowa jest nieważna. Brak odpowiedzi konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody na zawarcie umowy. Zanim przedsiębiorca zwiąże konsumenta umową, musi w sposób jasny i zrozumiały poinformować o głównych cechach świadczenia, swoich danych identyfikujących, łącznej cenie, sposobie i terminie spełnienia świadczenia i stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji oraz innych wskazanych w przepisach istotnych informacjach związanych z umową.

Ponadto teraz sprzedawca ma 30 dni na wydanie towaru konsumentowi, chyba że z umowy wynika inny termin. Od momentu otrzymania towaru konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca koszty dostawy towaru do konsumenta – do wartości najtańszego sposobu transportu uwzględnionego w danej ofercie.

W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, informacje o warunkach umowy muszą być przekazane na papierze lub – za zgodą konsumenta – na innym trwałym nośniku. O wszystkich kosztach konsument musi zostać poinformowany jeszcze przed zawarciem transakcji.

Sprzedawca odpowiada za uszkodzenie towaru podczas transportu, chyba że nie miał wpływu na wybór przewoźnika. Konsument może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych do czasu pobrania plików z serwera. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za sprzedany towar trwa 2 lata od jego wydania.

Konsumenta ma 1 rok od momentu zauważenia wady, w którym może zgłosić sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i określić swoje żądania. Reklamację na wadliwy towar konsument może złożyć do sprzedawcy z tytułu rękojmi, która jest ustawowo uregulowanym sposobem dochodzenia roszczeń. Przedsiębiorca nie może w żaden sposób odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów.

Okres szczególnej ochrony towaru sprzedanego konsumentowi, liczony od momentu jego wydania wynosi 1 rok od daty zakupu. Jeżeli w tym okresie zostanie stwierdzona wada, przyjmuje się, że istniała w chwili przekazania rzeczy. Sprzedawca ma 14 dni na  poinformowanie konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji złożonej z tytułu rękojmi. Udzielona gwarancja nie pozbawia konsumenta uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi. Opłaty za infolinie stworzone w celu kontaktowania się w sprawie zawartej umowy nie mogą być większe od opłat za zwykłe połączenie telefoniczne.

Szczegółowe informacje prawne w zakresie obowiązujących przepisów konsumenckich mieszkańcy Legnicy mogą bezpłatnie uzyskać w Urzędzie Miasta w biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

ŹRÓDŁO: UM LEGNICA

Dodaj komentarz