Fiskus przypomina o terminie

13 lipca upływa termin zgłaszania danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

CRBR to elektroniczny zbiór informacji o osobach fizycznych faktycznie sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Rejestr jest jawny, a wszystkie informacje w nim zawarte udostępniane są bezpłatnie. Ma pomóc w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ułatwiając identyfikację osób, które decydują o działalności spółek.

Obowiązek, o którym przypomina właśnie Krajowa Administracja Skarbowa, dotyczy spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r. Przedsiębiorstwa wpisane po tej dacie mają obowiązek zgłaszać dane do CRBR w ciągu siedmiu dni od dnia wpisu do KRS.

Kto musi zgłaszać i aktualizować dane w CRBR?

  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki proste spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.)
  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Rejestr dostępny jest tutaj.

źródło: MF

Dodaj komentarz

*

code