Opublikowany: wt, Mar 19th, 2019

Jak wygląda emisja akcji?

Akcje są papierami wartościowymi, które stanowią dowód uczestnictwa ich posiadacza w spółce akcyjnej. Każdy nabywca akcji automatycznie nabiera prawa do wywierania pewnego wpływu na tryb zarządzania spółką.

Zanim jednak dojdzie do emisji akcji na giełdzie, musi być spełnionych wiele warunków. Jak organizowana jest emisja akcji?

Podmiot emitenta akcji

Emitentem akcji jest spółka akcyjna, która dokonuje emisji akcji po to, aby zgromadzić kapitał niezbędny do realizacji inwestycji i planów rozwojowych. Realizuje emisję akcji we własnym imieniu, a środki pozyskane z niej zasilają kapitał zakładowy spółki. Warto powiedzieć, że każda spółka akcyjna jest spółką kapitałową posiadającą osobowość prawną, czyli osobą prawną. Władzami spółki akcyjnej są:

  • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które piastuje najważniejszą rolę we władzach spółki,
  • Rada Nadzorcza, która sprawuje stały nadzór nad działalnością zarządu,
  • Zarząd Spółki, który zajmuje się prowadzeniem spraw spółki i jej reprezentacją na zewnątrz.

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na akcje, które mają równą wartość nominalną. Kupując akcje inwestor staje się akcjonariuszem i ma prawo do zarządzania spółką, ale jednocześnie nie staje się odpowiedzialnym za jej zobowiązania.

Jak wygląda emisja akcji?

Akcje spółki trafiają na giełdę i są dostępne dla potencjalnych akcjonariuszy w ramach emisji akcji (więcej: https://www.xtb.com/pl/akcje-kb). To proces, dzięki któremu powstaje akcja, będąca papierem wartościowym. Emisja jest postrzegana jako sposób na pozyskanie przez spółkę środków finansowych, pozwalających na kontynuowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój.

Emisja może zakładać wprowadzenie akcji na rynek główny – regulowany rynek Giełdy Papierów Wartościowych, składający się z rynku podstawowego i równoległego lub też na rynek pozagiełdowy NewConnect, zorganizowany i prowadzony przez GPW poza rynkiem regulowanym, w formule alternatywnego systemu obrotu.

Warunki przeprowadzenia emisji

Emisja akcji rozumiana jest jako wprowadzenie akcji do obrotu na rynku giełdowym lub pozagiełdowym. Zanim jednak do niej dojdzie, to emitent musi być spółką akcyjną lub komandytowo-akcyjną. To podstawowy wymógł związany z dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku giełdowym.

Spółka akcyjna wybiera i konsultuje emisję z wykwalifikowanymi doradcami, a następie wybiera partnerów emisji – agencje PR, audytorów i domy maklerskie. Wraz z nimi tworzy koncepcję rozwoju spółki, obejmującą cele emisji, plany strategiczne i finansowe. Później organy spółki muszą podjąć decyzje formalne w sprawie emisji, na przykład ustalić sposób przeprowadzenia oferty i na tej podstawie przygotowywany jest prospekt emisyjny, tj. memorandum informacyjne.

Komisja Nadzoru Finansowego jest właściwym organem, który zatwierdza wniosek o emisję i prospekt emisyjny. Po dopełnieniu takich formalności przeprowadzana jest oferta publiczna, a akcje dopuszczane są do obrotu giełdowego.

Oferta musi podawać cenę emisyjną, ustalać warunki zapisów na akcje, przydział akcji, rejestrację emisji w sądzie, rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz dopuszczenie akcji do obrotu.

Emisja na rynku pozagiełdowym

Emisja może być dokonana także na rynku pozagiełdowym. W takiej sytuacji również konieczna jest zmiana formy działalności danego podmiotu na spółkę akcyjną lub komandytowo-akcyjną, podpisanie umowy z autoryzowaną doradcą oraz przygotowanie pewnej wizji dotyczącej rozwoju spółki. W sprawie emisji muszą być podjęte decyzje formalne przez organy spółki, a następnie przygotowywane jest memorandum informacyjne – prospekt emisyjny.

Memorandum podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego albo też dokument informacyjny może być zatwierdzony przez autoryzowanego doradcę. Emisję akcji w obrocie na rynku giełdowym alternatywnym można przeprowadzić w ramach oferty publicznej lub prywatnej. Należy przy tym określić:

  • cenę emisyjną,
  • zapisy na akcje,
  • przydział akcji,
  • rejestrację emisji w sądzie,
  • rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Na tej podstawie akcje są dopuszczane do obrotu giełdowego (polecamy: http://www.kurs-maklerski.pl/jak-zostac-maklerem.php). Na koniec należy jeszcze zawrzeć umowę z Animatorem Rynku lub Market Makerem.

Jak przebiega emisja akcji?

Jeśli akcje zostaną dopuszczone do emisji, to wówczas, zgodnie z art. 328 Kodeksu Spółek Handlowych sporządza się nowe dokumenty akcji, wystawia akcje i wydaje się dokumenty nabywcom.


 

artykuł sponsorowany

Podziel się
Tagi

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..