Opublikowany: pon, Lut 5th, 2018

Pieniądze tylko przez kilka dni

Lubiński urząd pracy rozpoczął przyjmowanie wniosków o dofinansowanie na szkolenia i przekwalifikowania pracodawców oraz ich pracowników. W tym roku do rozdysponowania jest 281 tys. zł.

Kwota, jaką otrzymał PUP w Lubinie z tegorocznej puli Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jest o 150 tys. zł. niższa niż rok temu. Zainteresowani dofinansowaniem powinni złożyć wniosek w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w pokoju 10, w godzinach 8–16, przesłać pocztą lub elektronicznie. Termin mija 13 lutego.

Do wniosku trzeba dołączyć: zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis; formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu; wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących oraz plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.

Wnioski bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

A na co można przeznaczyć pieniądze pozyskane w ramach KFS? Przede wszystkim na: wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy oraz wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

– W związku z ograniczonymi środkami finansowymi przyznanymi przez MRPiPS, Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie będzie rozpatrywał wnioski z określonymi zawodami deficytowymi w powiecie lubińskim na podstawie Barometru zawodów deficytowych na 2018 r. oraz Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lubińskim w 2016 roku – informują pracownicy urzędu.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania w ramach KFS można znaleźć na stronie PUP Lubin.

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..